Samarbeidsprosjekter mellom oppvekst-/utdanningssektor og arbeids-/næringsliv

Trøndelag fylkeskommune lyser ut tilskuddsmidler til samarbeidsprosjekter mellom oppvekst-/utdanningssektor og arbeids-/næringsliv. Frist for å søke er 16. januar 2023.

Tilskuddsordningen har to formål:

 1. Gi barn og unge kunnskap om, identifikasjon med og stolthet over lokalt arbeids- og næringsliv.
 2. Stimulere til rekruttering innenfor yrker og fag med særlige rekrutteringsutfordringer.

Målet er at unge skal se muligheter for en framtid og yrkeskarriere i hjemkommune og hjemfylke. Det vil være lokale variasjoner i hvilken kompetanse som etterspørres. Eksempler på fag som nevnes i undersøkelser er tømrer/snekker, restaurant og matfag, sykepleie og helsefag m.fl. Det er opp til søker å dokumentere lokale behov og begrunne mål og tiltak i prosjektet.

Prioriteringer

To målgrupper vil bli prioritert.

 • Prosjekter som retter seg mot minoritetsspråklige, for eksempel flyktninger. Her åpnes også for prosjekter for voksne.
 • Prosjekter som oppmuntrer jenter og gutter til å velge fag og yrker der det annet kjønn tradisjonelt har dominert.

Det er satt av 3 millioner kroner til ordningen.

Retningslinjer

 • Lokale partnerskap kan søke om inntil 300 000 kr til samarbeidsprosjekter.
 • Lokale partnerskap kan bestå av næringslivsaktører, utviklingsaktører, opplæringskontor, kommuner, oppvekst- og utdanningssektor m.fl.
 • Det er krav om deltakelse både fra oppvekst-/utdanningssektor og arbeids-/næringsliv.
 • Det åpnes for prosjekter på alle nivå i oppvekst- og utdanningssektor; barnehage, barneskole, ungdomsskole, videregående skole, høyere yrkesfagskole og høyskole/universitet.
 • Både offentlige og private oppvekst- og utdanningsinstitusjoner kan delta.
 • Det er krav om egeninnsats på minst 50 %. Egeninnsats kan være både i form av tid og penger. (Eget arbeid føres med fast timesats 700,- kr eller faktisk timelønn.)
 • Det gis ikke støtte til enkeltarrangementer av typen yrkes-/utdanningsmesser.
 • Prosjektene kan ha opptil to års varighet.

 

Hvordan søke

Søknad opprettes i Regionalforvaltning, her:

Søknadsskjema for samarbeidsprosjekter mellom oppvekst-/utdanningssektor og arbeids-/næringsliv.

Frist for å søke er 16. januar 2023. Søknadene vil bli vurdert og rangert etter kvalitet og på bakgrunn av prioriteringer og retningslinjer i utlysingen.

Søkere får svar innen 15. februar 2023.

Rapportering

Det vil bli stilt krav om rapportering på progresjon og resultater.

Kontaktpersoner

Pål Ranes, Avdeling for plan, næring og kulturminner, 995 29 304

Line Hellem, Avdeling for utdanning og kompetanse, 480 07 295

Sist oppdatert 16.09.2022