Planlegger to nye tunneler i Roan

Trøndelag fylkeskommune skal utarbeide reguleringsplan for to nye tunneler på fylkesveg 6312 Roansveien i Åfjord kommune.

Tunnelene ligger mellom Hellfjord og Roan sentrum. Planleggingen skjer i samarbeid med Åfjord kommune, og to representanter fra Roan deltar i arbeidet.

Beskelandstunnelen starter i Hellfjord og blir ca. 1100 meter lang. Roantunnelen starter i Beskelandsfjorden og blir ca. 1350 meter lang. Mellom tunnelene blir det ny veg, og et kryss der skal sikre adkomst til fastboende og hyttefolk ved Beskelandsfjorden. Utformingen og utstyret i tunnelene blir likt det som er i Måvik- og Berfjordtunnelen. Strekningen mellom tunnelene får belysning. Målet er at dagens veg skal opphøre å være offentlig veg.

Planområdet

 

Varslingsområde med eiendomsgrenser

Flere forhold gjør at omfanget av varslet areal blir stort:

  • Det er en utfordring å finne et område på Hellfjord-siden der fjellet er trygt nok å kunne arbeide med i startfasen av tunnelarbeidet.
  • Det må avsettes lagerplass for de store overskuddene av steinmasser, enten for permanent eller midlertidig lagring. I oppstarten av planarbeidet settes det av lagringsplass både mellom tunnelene og i hver ende av anlegget.
  • Tidlig i planprosessen er det vanskelig å bestemme nøyaktig hvor uttrekket for overflatevannet skal gå.

Alt areal skal ikke tas i bruk, men avsatt område signaliserer at noe skal foregå innenfor avgrensingen. 

Varsel og innspill

De som blir direkte berørt av planlagt ny veg får varsel om at planarbeidet har startet opp med tilsendt brev. På grunn av de anbefalte smitteverntiltakene blir det ikke holdt felles informasjonsmøte nå. Vi oppfordrer dere til å ta kontakt oss eller Åfjord kommune. Vi setter pris på at innspillene kommer så tidlig som mulig.

Kontaktpersoner:

Trøndelag fylkeskommune: 
Tone Hammer, tlf. 74 17 69 43/ 941 44 683, epost: tonham@trondelagfylke.no 
Olaf Rovik, tlf. 911 12 605, epost: olarov@trondelagfylke.no

Åfjord kommune:
Geir Ola Aune, tlf. 913 85 105, epost: geir.ola.aune@afjord.kommune.no
Einar Eian, tlf. 975 82 737, epost: einar.eian@afjord.kommune.no

Brev skal sendes til:
Trøndelag fylkeskommune,
Fylkets hus, Postboks 2560
7735 Steinkjer

eller til postmottak@trondelagfylke.no