User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Personvernerklæring for registrering av foresattinfo

Personvernerklæring vedrørende innsending av skjema for elev- og foresattinformasjon

Denne erklæringen er laget i henhold til personopplysningsloven av 28.05.2018 personvernforordningen artikkel 13 (informasjon som skal gis ved innsamling av personopplysninger fra den registrerte).

Personopplysning

Opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.

Behandlingsansvarlig (artikkel 13 nr. 1 bokstav a)

Den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes.

Behandlingsansvarlig: Trøndelag fylkeskommune.

Kontaktopplysninger: Rektor på skolen. Telefonnummer/e-postadresse finner du på skolens hjemmeside.

Gå til oversikt over alle våre skoler.

Personvernombudet Trøndelag fylkeskommune

Formålet med behandlingen av personopplysningene

I forbindelse med at du er tatt inn som elev ved en videregående skole i Trøndelag, trenger vi kontaktinformasjon til deg og dine foresatte eller annen kontaktperson. Disse opplysningne er nødvendige av flere grunner: 

  • Komme i kontakt med foresatte når skolen trenger det
  • Når vi skal sende brev til foresatte
  • Kontaktlærere kan komme i kontakt med foresatte
  • Telefonnummer er nødvendig hvis det skjer noe med eleven

Behandlingsansvarlige har ikke til hensikt å viderebehandle personopplysningene for andre formål enn det opplysningene ble samlet inn for, som beskrevet over.

Opplysningene oppbevares hos skolen så lenge eleven går på skolen. Opplysningene slettes når eleven avslutter skolegangen, med mindre det er arkiveringsplikt for noen opplysninger/saker.

Opplysningene oppbevares sikkert og deles ikke utenfor skolen.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysningene er blant annet:

  • Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)
  • Personopplysningsloven, personvernforordningen artikkel 13 nr. 1 bokstav c)
  • Personopplysningsloven, personvernforordningen artikkel 6 nr.1 bokstav e) 

Mottakere av personopplysningene:

  • Skolens administrasjon
  • Fagledere
  • Kontaktlærere

Overføres personopplysninger til utlandet?

Overføres personopplysninger til utlandet: Nei. 

Tidsrommet personopplysningene lagres

Opplysningene oppbevares på skolen så lenge eleven går der. Hvis det er arkiveringsplikt for noen opplysninger/saker så arkiveres de i fylkeskommunens arkivsystem i inntil 10 år.

Innsyn i/retting/sletting/ begrensning av behandlingen av personopplysningene

[Personvernforordningen artikkel 13 nr. 2 bokstav b)

Personer som er oppført med informasjon i skolens elev- og foresattregister har rett til å anmode den behandlingsansvarlige om innsyn i og retting eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen som gjelder de registrerte.

Rett til å klage

(Personvernforordningen artikkel 13 nr. 2 bokstav d)

Personer som er oppført i skolens elev- og foresattregister har rett til å klage til tilsynsmyndigheten – ta kontakt med Datatilsynet.

Konsekvenser dersom skjemaet ikke sendes inn

(Personvernforordningen artikkel 13 nr. 2 bokstav e)

Dersom skjemaet ikke sendes inn, kan skolen få problemer med å følge opp nødvendig varsling og informasjon ovenfor foresatte.

Informasjonssikkerhet

(Personvernforordningen artikkel 5 nr. 1 bokstav f)

Personopplysninger behandles på en måte som sikrer tilstrekkelig sikkerhet for personopplysningene, herunder vern mot uautorisert eller ulovlig behandling og mot utilsiktet tap, ødeleggelse eller skade, ved bruk av egnede tekniske eller organisatoriske tiltak («integritet og konfidensialitet»).

Trøndelag fylkeskommune er behandlingsansvarlig for fylkeskommunens behandling av personopplysninger. For behandlingen av personopplysninger knyttet til de enkelte skoler, er det daglige ansvaret delegert til leder for skolen.

Firmaet Pindena AS er databehandler og fylkeskommunen har egen databehandleravtale med Pindena AS.

Opplysninger som overføres mellom din datamaskin, databehandlers servere, og våre servere, foregår via kryptert og sikker https-trafikk. 

Sist oppdatert 06.07.2018