Tiltakspakke nærings- og samfunnsliv

Illustrasjonsbilde som viser Festningen i Trondheim som stikker opp over tåka. Skal illustrere hvordan vi alle står alene for å bidra til fellesskapet (Foto: Vidar Alvik)
Alene - sammen (Foto: Vidar Alvik)

Det er krevende tider for hver og en av oss. Det er imponerende å se hvordan vi klarer å holde hjulene i gang, likevel er det viktigere enn noen gang at vi støtter opp om lokalt og regionalt næringsliv. Under ser du tiltakene fylkeskommunen har satt i verk for å stimulere nærings- og samfunnslivet i Trøndelag. Vi håper du støtter om arbeidet sammen med oss.

Tiltakspakke nærings- og samfunnsliv

Fylkeskommunen framskynder investerings- og vedlikeholdsprosjekter på våre bygg som allerede er vedtatt. Arbeid allerede inngåtte rammeavtaler omfatter setter vi i gang så raskt som mulig. Andre oppdrag forbereder vi å legge ut på anbud.
Fylkeskommunen forventer at tiltakene gir en sysselsettingsvekst i regional bygg- og anleggsbransje i perioden fra april 2020 til desember 2021.

Noen av tiltakene er finansiert i gjeldende budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023. Andre tiltak krever ytterligere finansiering, men fylkeskommunen kan sette dem i gang på kort varsel hvis det for eksempel skulle komme penger gjennom en statlig tiltakspakke.

Listene over prosjekter er ikke endelige og prioriterte, men gir en god oversikt over de ulike mulighetene.

Gå til dokumentene under for å få en samlet oversikt over tiltaksplanen.

Tiltaksplan bygg og eiendom (pdf)

Detaljert oversikt: Mulig tiltakspakke - vedlikehold og investeringer (pdf) 

Fylkeskommunen framskynder investerings-, drifts- og vedlikeholdstiltak på fylkesvegnettet som allerede er finansiert i fylkeskommunens økonomiplan. Klikk på linken under for å få oversikt over alle tiltak.

I tabellen er det også lagt inn tiltak med manglende finansiering. Dette er prosjekter og tiltak vi kan starte opp på relativt kort varsel hvis det for eksempel kommer statlige penger gjennom en tiltakspakke.

Å sette i gang tiltak under Miljøpakken krever tilslutning fra partene i Miljøpakkesamarbeidet. Det kan ikke Trøndelag fylkeskommune bestemme alene.

Tiltakspakke fylkesveg (pdf)

Fylkeskommunen etablerer og setter i gang ordningen Bedriftsintern opplæring - BIO

Rammen er på cirka 9,2 millioner kroner i 2020. De deler vi ut etter å ha vurdert søknadene som kommer inn. Ordningen er permanent, men retningslinjene er tilpasset dagens situasjon og kan bli endret.

Gå til vår side om BIO Trøndelag for å finne retningslinjer og kontaktinformasjon

Trøndelag høyere yrkesfagskole

Vi er interessert i å bidra så godt vi klarer gjennom de mulighetene dette utdanningsnivået gir. Vi ønsker å se nærmere på bransjeprogrammene og vurderer å søke på ulike bransjeprogram. Her er kanskje bygg- og anleggsteknikk, TIP og helsefag de mest aktuelle.

Voksenopplæring/ressurssenter

Vi har muligheter for å utvide kapasiteten gjennom voksenopplæringen. Vi har også muligheter for å skreddersy kortere kurs gjennom ressurssentrene. Det avhenger selvsagt at vi får tilført pengene vi trenger.

Karriereveiledning

Karrieresenteret i Trøndelag gir karriereveiledning til voksne. Karrieresenteret tilbyr også ulike kurs. Se egen nettside: https://karrieretrondelag.no/

Kompetansestrategi med tilhørende handlingsprogram

Vi har etablert et sekretariat for kompetansearbeidet. Det er også etablert et kompetanseforum med relevante parter i Trøndelag. Regionale kompetanseforum er i ferd med å bli etablert.

Trøndelag fylkeskommune ønsker å bidra til størst mulig forutsigbarhet slik at planlagte aktiviteter kan bli noe av når restriksjonene opphører. Utfordringene gjelder alle områder innenfor kunst, kultur, idrett, friluftsliv og folkehelse.

Vi utbetaler driftstilskudd til institusjoner, organisasjoner og kommuner som normalt

Kunst og kulturfeltet: Ca. 132 millioner. Idrett og friluftsliv: ca. 8 millioner kroner.

Fylkeskommunen trekker ikke tilbake tilskudd til aktiviteter og arrangement som er planlagt i perioden frem til 1. september

Det gjelder selv om sentrale myndigheter opphever forbudet før denne datoen og aktiviteten likevel blir endret eller avlyst. Eventuelle påløpte budsjetterte kostnader før tidspunktet for avlysning vil avgjøre størrelsen på tilskuddet.

Kunst og kulturfeltet: ca. 9,5 millioner Idrett, friluftsliv og frivillighet: ca. 8 millioner kroner.

Tilskuddsmottakere kan be om å få utbetalt deler av tilskuddet på forskudd

Statlige spillemidler til friluftsliv 

Ca. 6 millioner kroner. I tillegg ca. 150 mill. i spillemidler til idrettsanlegg.

Det er mulig å be om utsettelse av prosjektet/arrangementet som har mottatt tilskudd

Du som er tilskuddsmottaker må da oppgi ny tidsplan for prosjektet og gjennomføre slik du har beskrevet det i opprinnelig søknad.

Fylkeskommunen opprettholder søknadsfrister for de ulike stipendordningene og tilskudd for resten av 2020.

Sametingsrådets tiltak for nærings- og kulturlivet

Sametingsrådet vedtok 2.april en rekke tiltak som har fokus på å støtte opp om nærings- og kulturlivet med tiltak, prosjekter og omstilling som kan dempe senskadene av koronakrisen. 

Koronatiltak overfor kultur - og næringslivet.

Krisepakke til idrett, kultur og frivillighet

Frivillige lag og organisasjoner og arrangører i kultursektoren kan søke om kompensasjon for korona-avlyste, utsatte eller stengte arrangementer. 

Lotteri- og stiftelsestilsynet har den delen som retter seg mot idrett og frivillighet (inkludert kulturfrivillighet). 

Lotteritilsynet: Krisepakken for korona-avlyste, stengte og utsatte arrangement

Slik søker du

Oppfølging av klynger og enkeltbransjer

Aktiv bruk av innovasjonssystemet

Vi er spesielt opptatt av næringshagene og inkubatorene som en del av vårt innovasjonssystem. For å kunne følge med på utviklingen, inviterer vi innovasjonsselskapene og innovasjonsteamet til informasjonsmøte og gjensidig orientering.

Oppfølging av omstillingskommuner

Oppfølging av omstillingskommuner (Lierne, Indre Fosen og Åfjord/Roan) sammen med Innovasjon Norge.

Vi tilpasser rutinene for utbetaling av regionale utviklingsmidler

Det er mulig å lempe på gjeldende praksis for utbetalinger av regionale utviklingsmidler. Det ser vi etter å ha gått gjennom fylkeskommunens egne vedtatte rutiner, oppdragsbrev og forskrifter for bruken av midlene fra Kommunal- og moderniseringsdepartmentet (KMD). Fordi flere av aktørene som har fått tilsagn fra før kan få problemer med likviditeten tar næringsseksjonen kontakt med dem. Det gjelder virksomheter som har fått tilsagn i 2018 - 2020. Mottakere som ikke har bedt om delutbetaling kan be om inntil 75% av tilsagnet de har fått. Det er laget egen rutine, som en midlertidig ordning, for hvordan fylkeskommunen skal håndtere dette.

Ny strategi for innovasjon og verdiskaping med handlingsprogram

Det er vanskelig å forutse effektene og følgene som korona-pandemien får for trøndersk næringsliv. Vi setter derfor prosessen med ny strategi på vent.

Tilpasset bruk av regionale virkemidler

Selv om nåværende strategi og handlingsprogram ikke er laget for situasjonen vi nå er oppe i, er mange av strategiene og flere av tiltakene anvendelige for situasjonen, og legges til grunn for bruken av regionale virkemidler. Eventuelle tilpasninger kan bli nødvendig, men vi venter med avgjørelsene til vi har et bedre grunnlag for eventuelle justeringer.

Regionalt Forskningsfond

Regionalt Forskningsfond utlyser 6,5 millioner kroner til kvalifiseringsprosjekter med frist 6. mai. Disse pengene kan dermed komme raskt i arbeid.

Etablering og operasjonalisering av ordningen Bedriftsintern opplæring - BIO Trøndelag

Ramme på ca 9,2 millioner kroner i 2020, som tildeles etter søknad. Ordningen er permanent, men retningslinjene er tilpasset dagens situasjon og kan endres.

Gå til vår side om BIO Trøndelag for å finne retningslinjer og kontaktinformasjon

På samferdselsområdet framskynder fylkeskommunen ulike tiltak (angitt i tabell 1 i dokumentet under).Aktiviteten som allerede er utgjør 176 millioner kroner i 2020.

Tabell 2 i dokumentet under viser aktivitet som fylkeskommunen kan sette i gang på relativt kort varsel hvis det kommer statlig finansiering gjennom en tiltakspakke.  

Tiltakspakke samferdsel (pdf)

Drosjenæringen

Inntil videre betaler fylkeskommunen for skoleskyss med drosje selv om det ikke er skolekjøring nå.

 

Statistikk - Konsekvenser for trøndersk økonomi

I forbindelse med korona-situasjonen jobber Trøndelag fylkeskommune med å kartlegge konsekvensene for den trønderske økonomien. Som en del av denne kartleggingen blir det samlet og sammenstilt statistikk og analyser. Kunnskapsgrunnlaget oppdateres jevnlig.  

Kunnskapsgrunnlag om utviklingen i trøndersk økonomi i forbindelse med korona-situasjonen. Grunnlaget oppdateres jevnlig.

SØF-rapport: Arbeids- og næringslivet i Trøndelag

Senter for økonomisk forskning (SØF) har utarbeidet rapporten "Arbeids- og næringslivet i Trøndelag i en tid med pandemi og smitteverntiltak". Rapporten dokumenterer utviklingstrekk opplevd blant trøndersk arbeids- og næringsliv i en tid med pandemi og smitteverntiltak. Utredningen er utført på oppdrag av Trøndelag fylkeskommune. 

SØF-rapport: "Arbeids- og næringslivet i Trøndelag i en tid med pandemi og smitteverntiltak" (pdf)

Et bilde som viser en tabell som oppsummerer innholdet i rapporten det er lenket til i denne saken (Illustrasjon: SØF-rapporten)
Oppsummering av rapporten "Arbeid- og næringslivet i Trøndelag i en tid med pandemi og smitteverntiltak" (Illustrasjon: SØF-rapporten)

NTNU Samfunnsforskning, Senter for økonomisk forskning (SØF) har i tre runder intervjuet et knippe bedrifter for å få fram status og forventninger for trøndersk arbeids- og næringsliv i en tid med pandemi og smitteverntiltak. Utredningen er utført på oppdrag av Trøndelag fylkeskommune.

Første intervjurunde ble gjennomført i en 14-dagerperiode fra 6. mai. Funnene fra intervjuene er oppsummert i rapporten: "Arbeids- og næringslivet i Trøndelag i en tid med pandemi og smitteverntiltak".

Andre runde var oppfølgingsintervjuer ble gjennomført i perioden 17.-23. juni. Fokuset i oppfølgingsrunden var hvorvidt den økonomiske situasjonen og arbeidsmarkedet hadde endret seg siden vi snakket med bedriftene i første del av mai. Funnene er oppsummert i notatet: «Arbeids- og næringslivet i Trøndelag i en tid med pandemi og smitteverntiltak: Oppfølgingsrunde juni 2020».

Tredje runde med intervjuer ble gjennomført i perioden 21.-28. september. Totalt ble 58 bedrifter kontaktet, hvorav majoriteten hadde deltatt i hovedrunden eller oppfølgingsrunden. I tillegg til en oppdatering på hvordan utviklingen har vært sammenlignet med forventningene tidligere, ble det denne runden viet større oppmerksomhet om forventningene til 2021. Funnene er oppsummert i notatet: «Arbeids- og næringslivet i Trøndelag i en tid med pandemi og smitteverntiltak: Oppfølgingsrunde september 2020».

Gå til notat: Arbeids- og næringslivet i Trøndelag i en tid med pandemi og smitteverntiltak: Oppfølgingsrunde september 2020 (pdf).

Gå til notat: Arbeids- og næringslivet i Trøndelag i en tid med pandemi og smitteverntiltak: Oppfølgingsrunde juni 2020 (pdf)

Gå til rapporten: Arbeids- og næringslivet i Trøndelag i en tid med pandemi og smitteverntiltak (pdf)

Et bilde som viser en tabell som oppsummerer innholdet i rapporten det er lenket til i denne saken (Illustrasjon: SØF-rapporten)
Oppsummering av rapporten "Arbeid- og næringslivet i Trøndelag i en tid med pandemi og smitteverntiltak" (Illustrasjon: SØF-rapporten)
Sist oppdatert 28.04.2020