User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Trøndelags nye mobbeombud

Her er Trøndelags første mobbeombud. Gitte Franck Sehm skal passe på at barn og unge har et trygt og mobbefritt miljø i skoler og barnehager.

- Mobbeombudet skal være et lavterskeltilbud. Både barn, elever og foresatte kan ta kontakt for hjelp og veiledning. Målet er at veien til å få hjelp skal bli kortere for de som ikke har en mobbefri hverdag, sier Gitte Franck Sehm.

39-åringen er utdanna allmennlærer og spesialpedagog, og har jobbet med barn og unge i 15 år som lærer, spesialpedagogisk rådgiver og skoleleder. Det siste året har hun vært rådgiver hos Fylkesmannen i Trøndelag, med fokus på skolemiljøsaker etter den nye loven om retten til et trygt og godt skolemiljø som trådde i kraft 1. august i fjor.

Det er regjeringen som etablerer ordningen med mobbeombud i hvert fylke, og det er Trøndelag fylkeskommune som har arbeidsgiveransvaret. En viktig oppgave i starten vil være å gjøre ombudsrollen kjent for barn, unge og foreldre. Ombudet skal gi råd om hvordan man kan gå frem for å kontakte barnehagen eller skolen i forbindelse med at barnet eller ungdommen blir mobbet eller ikke har det trygt. Mobbeombudet kan også bistå i fastlåste konflikter, eller gi bistand til barnehage- og skoleledelse for å sikre et trygt og godt psykososialt miljø for barn og unge.

- Jeg opplever at det allerede jobbes godt med det forebyggende arbeidet og håndteringen av saker som oppstår i fylket vårt. Likevel har vi voksne et stykke å gå; vi må la barn og unges rett til å bli hørt bli oppfylt, og det må arbeides systematisk over tid, noe som krever både gode ledere og modige voksne, sier Franck Sehm.

Selv om mobbeombudet er organisert som en egen enhet, og vil utføre sitt arbeid uavhengig av barnehage- og skoleeiere, kan også ansatte i barnehager og skoler ta kontakt for veiledning. Det er lagt opp til godt samarbeid med det allerede eksisterende elev- og lærlingsombudet for videregående skoler, samt de andre mobbeombudene i landet. Det er Læringsmiljøsenteret i Stavanger som vil ha den faglige forankringen for mobbeombudene.

Mandat for mobbeombudet i Trøndelag


Fylkeskommunen er skoleeier for videregående skoler, men ikke for barnehage og grunnskole.

  • Ved å avgrense mobbeombudets mandat til barnehage og grunnskole vil ombudet, også med ansettelse og plassering hos fylkeskommunen, være uavhengig av eiere for grunnskole - og barnehage.
  • Ombudet skal utarbeide en årlig statusrapport som behandles av både fylkesting og kommunestyrer i fylket.
  • Mobbeombudet skal gjennom et tett samarbeid kunne støtte ELO i saker om psykososialt miljø i videregående opplæring.
  • Mobbeombudet skal være tydelig avgrenset til å ivareta sitt oppdrag ovenfor barn og elever i barnehage og grunnskole.